Sund Vejle Fjord

Foto: Mads Fjeldsø

Det vil bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord sætte fokus på for at forbedre miljøet i Vejle Fjord.

Vejle Fjord har det skidt og er i ubalance! Der er for mange alger i vandet, fiskene er få, bunden er mange steder dækket af et tykt lag mudder og ålegræsset er reduceret markant i forhold til sin oprindelige udbredelse. Dette ønsker Natur- og Miljøudvalget og Bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord at sætte fokus på de kommende år. Der startes derfor et projekt op i 2020-2024 med støtte fra Velux fonden og Vejle Kommune.

Fjordgruppen (styregruppe) under Bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord og NMU har foreløbig sat sig nogle hovedformål for det kommende arbejde. Projektet indeholder følgende elementer::

1. Fjordtjek - undersøge Vejle Fjords miljøtilstand:

 • Udvikle og sikre kontinuerlig indsamling af viden, som løbende kan medvirke til at kvalificere projektets relevans og effekt
 • Foreløbig dataopsamling, analyse og konklusion
 • Løbende videnskabelige undersøgelser og analyser

2. Marin Naturgenopretning - forbedre fjordens miljøtilstand:

 • Igangsætte konkrete miljøforbedrende tiltag i Vejle Fjord
 • Udplantning af ålegræs
 • Etablering af stenrev
 • Etablering af nye muslingebanker
 • Opfiskning af krabber

3. Inddragelse og mobilisering:

 • Borgerinddragelse og mobilisering af de vigtigste interessenter omkring Vejle Fjord. Indsatsen koordineres omkring en Fjordgruppe under Bestyrelsen for Vejle Ådal og Fjord
 • Kampagne- og temadage
 • Konferencer
 • Lokal involvering i den marine naturgenopretning

4. Formidling - synliggøre fjordens miljøtilstand:

Med afsæt i professional formidling omkring projektets status, resultater og fremskridt at skabe løbende opmærksomhed og debat omkring fjordens tilstand.

 • Udstillinger i Økolariet
 • Film og brug af sociale medier
 • Artikler og nyhedsbreve

Relateret indhold

Dambrug, moderfisk
Udviklingsplan - Dambrug og Akvakulturanlæg
Egtvedpigen
Formidlingscenter - Egtvedpigens grav
Cykler
Danmarks bedste cykelkommune
Haraldskær
Besøgscenter Haraldskær
Bindeballestien
Stier og formidling
Vejle Fjord
Sund Vejle Fjord