©  Foto:

Engelsholm Skov og Gødding Skov

Besøg Engelsholm Skov ved Engelsholm Slot og sø og tag en gåtur på stierne og i barokhaven. Gødding Skov er varieret med granner, bøg og egetræer. Du kan følge hærvejen gennem Gødding skov.

Engelsholm Skov
Engelsholm Skov hørte oprindeligt til Engelsholm Slot, og var sammen med Engelsholm Sø en del af godsets herligheder. I 1942 blev skov og sø opkøbt af staten. En stor del af skoven har været slottets dyrehave, hvor hjortevildtet blev holdt indhegnet til glæde for såvel jagten som slottets køkken. Gamle avnbøge og lave jorddiger indrammer en del af den tidligere annekshave. Diger og stiforløb afslører flere steder sammenhænge mellem skoven og parkanlægget nærmest slottet.

Foruden dyrehaven har skoven haft romantiske stianlæg (Slangestien) og brede alleer, som Paradegangen og Nørupgangen med sigtelinjer direkte til barokhaven og slottet.

Vejle Å udspringer her og løber i sin spæde begyndelse gennem åbne afgræssede skovenge. I Engelsholms Skovs Vesterskov skærer dybe erosionskløfter sig ned i terrænet. 

I Dyrehaven ud mod Engelsholm Sø ligger en bålhytte med grillplads og borde/bænke. Pladsen kan frit benyttes. I den sydlige del af Vesterskoven giver en indhegnet hundeskov på ca. 2 hektar mulighed for at lufte hunden uden snor.

Gødding Skov
Gødding Skov er oprindeligt anlagt på åbne lyngklædte arealer på den nordlige del af Randbøl Hede. Da tilplantningen af skoven begyndte i 1809, blev skoven kaldt Gjødding Plantage. I dag er plantagepræget blevet afløst af et mere varieret skovbillede med graner, bøg og eg og navnet er ændret til Gødding Skov.

I den nordlige og sydvestlige del af skoven ligger flere hundrede stenrøser (stendynger) mere eller mindre gemt i skovbunden. Det er spor af 2.500 år gamle marksystemer fra ældre jernalder. Røserne er skabt af afryddede marksten, som jernalderbonden har samlet af markfelterne for bedre at kunne dyrke jorden.

Hærvejen krydser gennem området og har trukket spor både i form af hulveje og af rækker af gravhøje, der kranser det gamle vejforløb. Mere end 20 gravhøje ligger langs Hærvejen alene på strækningen gennem Gødding Skov. Midt i skoven rejser Kæltringehøj sig, en mægtig bronzealderhøj, 5 meter høj og med en diameter på 45 meter.

Vandreruter
En række afmærkede stier leder rundt i skovene og giver mulighed for et net af kortere eller længere rundture. Der er i alt 15 km afmærket stinet samt mange tilgængelige veje og stier i skovene, som ikke er afmærkede.