Solnedgang over Vejle Fjord

Præmisser for strategien

Foto: Mads Fjeldsø

Præmisserne

Byrådet i Vejle Kommune har formuleret en række præmisser for erhvervs- og udviklingsstrategien:

  • Udviklingen af Vejle Ådal og Fjord skal ske uden at begrænse erhvervslivets udvikling, men gerne skabe nye udviklingsmuligheder.
  • Udviklingen af Vejle Ådal og Fjord skal ske i nært samarbejde med landbrug, skovbrug, dambrug og andre naturbaserede erhverv (’primær-erhvervene’).
  • Udviklingen af Vejle Ådal og Fjord skal ske i tæt dialog og samarbejde med alle lokale interessenter.
  • Området Vejle Ådal og Fjord rummer potentialer under overskrifterne ’livskvalitet’ og ’oplevelsesøkonomi’, som Vejle Kommune ønsker at udvikle.
  • Vejle Ådal og Fjords potentialer ligger især indenfor vand, natur, geologi, kulturhistorie, oldtidshistorie, friluftsliv, sundhed, formidling, naturbaserede erhverv, turisme, lokale producenter og lokale samfund og i at skabe gode rammer for bosætning og virksomheder med grøn profil.

Vejle Kommunes arbejde med udvikling af Vejle Ådal / Vejle Fjord-området, skal ske ud fra følgende præmisser:

  • Frivillighed og respekt for ejendomsrettens ukrænkelighed
  • Sikre fortsatte udvidelsesmuligheder for landbrugs-, skovbrugs- og dambrugsproduktionen
  • Hvis der sker forringelser af erhvervenes nuværende produktionsmuligheder som følge af Erhvervs- og udviklingsstrategien, så sker det mod kompensation/erstatning efter aftale med den enkelte ejer.
  • Erhvervs- og lodsejerinteresser skal sikres min. 50% repræsentation i et koordinerende organ (’udviklings-bestyrelse’) for arbejdet, og medlemmerne skal bestå af folk fra lokalområdet.
  • Det er en forudsætning for det videre arbejde og fremdriften i de prioriterede indsatser, at der tilvejebringes eksterne midler via fundraising.