Præmisser for strategien

Foto: Mads Fjeldsø

Præmisserne

Byrådet i Vejle Kommune har formuleret en række præmisser for erhvervs- og udviklingsstrategien:

  • Udviklingen af Vejle Ådal og Fjord skal ske uden at begrænse erhvervslivets udvikling, men gerne skabe nye udviklingsmuligheder.
  • Udviklingen af Vejle Ådal og Fjord skal ske i nært samarbejde med landbrug, skovbrug, dambrug og andre naturbaserede erhverv (’primær-erhvervene’).
  • Udviklingen af Vejle Ådal og Fjord skal ske i tæt dialog og samarbejde med alle lokale interessenter.
  • Området Vejle Ådal og Fjord rummer potentialer under overskrifterne ’livskvalitet’ og ’oplevelsesøkonomi’, som Vejle Kommune ønsker at udvikle.
  • Vejle Ådal og Fjords potentialer ligger især indenfor vand, natur, geologi, kulturhistorie, oldtidshistorie, friluftsliv, sundhed, formidling, naturbaserede erhverv, turisme, lokale producenter og lokale samfund og i at skabe gode rammer for bosætning og virksomheder med grøn profil.

Vejle Kommunes arbejde med udvikling af Vejle Ådal / Vejle Fjord-området, skal ske ud fra følgende præmisser:

  • Frivillighed og respekt for ejendomsrettens ukrænkelighed
  • Sikre fortsatte udvidelsesmuligheder for landbrugs-, skovbrugs- og dambrugsproduktionen
  • Hvis der sker forringelser af erhvervenes nuværende produktionsmuligheder som følge af Erhvervs- og udviklingsstrategien, så sker det mod kompensation/erstatning efter aftale med den enkelte ejer.
  • Erhvervs- og lodsejerinteresser skal sikres min. 50% repræsentation i et koordinerende organ (’udviklings-bestyrelse’) for arbejdet, og medlemmerne skal bestå af folk fra lokalområdet.
  • Det er en forudsætning for det videre arbejde og fremdriften i de prioriterede indsatser, at der tilvejebringes eksterne midler via fundraising.

Relateret indhold

Bindeballestien
Vision og mål
Mand med køer
Sådan er strategien blevet til
Dialog
Forslag til organisering
Stoltenbjerg
Muligheder ved eventuel nationalpark
Møde
Erhvervs- og udviklingsstrategi
Solnedgang over Vejle Fjord
Præmisser for strategien