Menneskegruppe

9.11.2017: Rådet for Vejle Ådal og Fjord nedsat

9.9.2019
Forfatter: Mads Fjeldsø Christensen
Foto: Mads Fjeldsø

Vejle Kommune har vedtaget en erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle Fjord. Nu er der nedsat et råd, der skal være med til at understøtte udviklingen og bl.a. sikre dialog og rådgive kommunen.

Rådet for Vejle Ådal & Fjord. Sådan lyder navnet på en ny, rådgivende organisation, der netop er blevet en realitet. Rådet består af 24 personer, der repræsenterer en række interesseorganisationer, som alle i deres daglige virke på en eller anden måde beskæftiger sig med det enestående landskab Vejle Ådal og Vejle Fjord. Det er bl.a. repræsentanter for landbrug, dambrug, skovbrug, andre erhverv, turisme, kultur, lokalsamfund og grønne organisationer.

Rådets formål er at understøtte og sikre dialogen mellem områdets mange interessenter og dialogen med Vejle Kommune. Rådet skal være med til at udvikle og forbedre mulighederne for erhverv, kultur, landdistrikter, natur og friluftsliv i området.

Vejle Ådal & Fjord har allerede en bestyrelse, som rådet skal referere til. Bestyrelsen har til opgave at føre Vejle Kommunes erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Ådal og Vejle Fjord ud i livet.

Mere skub i udviklingen
Formanden for Vejle Ådal & Fjords bestyrelse Helle Andersen ser frem til at samarbejde med de 24 rådsmedlemmer om at få sat endnu mere skub i udviklingen af området:

- Rådet for Vejle Ådal & Fjord skal være med til at sikre, at vi får en konstruktiv dialog mellem områdets mange interessenter. Vi håber, at rådets medlemmer vil være ambassadører for arbejdet med at udvikle området over for dem, der bor og arbejder i eller benytter området. Samtidig skal rådet komme med inspiration til, hvordan vi udvikler og forbedrer mulighederne for erhverv, kultur, landdistrikter, natur og friluftsliv. Det er også vores håb, at medlemmerne vil spille ind med konkrete projektforslag, aktiviteter og finansieringsidéer, pointerer bestyrelsesformand Helle Andersen, adm. direktør for transportcentret EXXIT 59 i Vejle.

Rådet har netop holdt sit første møde, hvor alle fik hilst på hinanden. Herefter går arbejdet rigtigt i gang.

1.viceborgmester og formand for Natur og Miljøudvalget Søren Peschardt ser frem til at komme i gang med arbejdet:

- Ejerskab er et særligt vigtigt parameter, når vi skal realisere den ambitiøs strategi for Vejle Ådal og Fjord, og der er brug for, at alle bidrager. I den forbindelse mener vi, at det nye råd er et fantastisk bindeled til de lokale ildsjæle i nærområdet. Set i det lys er jeg meget tilfreds med, at vi nu har et råd, som kan rådgive og inspirere bestyrelsen for Vejle Ådal & Fjord. Det er flot, at så mange frivillige kan finde tid i en travl hverdag til den slags ekstra indsats. Tusind tak for det!

FAKTA
Rådet består af repræsentanter for:

Familielandbruget, Jysk Landboforening, Koldings Herreds Landboforening, Dambrugerforeningen, lokale dambrugere, Vejle Amts Skovdyrkerforening,  Skovejerforening, lodsejerforeningen, turismeerhverv, større erhverv, mindre erhverv, Aktiv Erhverv, Ødsted-Jerlev Lokalråd, Engum Lokalråd, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Jægerforbund, Naturstyrelsen i Trekantområdet, Vejle Museerne, Vejle Tekniske Gymnasium og Vejle Kommunes natur- og miljøudvalg.

Følg arbejdet med udvikling af ådalen og fjorden på Facebook-siden: www.facebook.com/vejleaadalvejlefjord

Kontakt
Bestyrelsesformand, direktør Helle Andersen, tlf.: 29 25 80 55 og e-mail:  ha@exxit59.dk 
Formand for Natur- og Miljøudvalget, 1. viceborgmester Søren Peschardt,  tlf.: 51 50 84 63, sopes@vejle.dk

Afdelingsleder Klaus Enevoldsen, Teknik & Miljø, tlf.: 20 43 51 30; e-mail: klaen@vejle.dk