15.9.2017: Udvalg vil undersøge mulighederne for en nationalpark i Vejle Ådal

9.9.2019
Forfatter: Mads Fjeldsø Christensen
Foto: Mads Fjeldsø

Fordelene og Ulemperne ved en nationalpark i Vejle Ådal vurderes.

Økonomiudvalget og Natur- og Miljøudvalget har på et fælles møde mandag drøftet, om Vejle Ådal evt. har en fremtid som nationalpark. Der er ikke truffet nogen beslutninger, men de to udvalg blev enige om at sætte en proces i gang, hvor man bl.a. skal se på fordele og ulemper ved en nationalpark i Vejle Ådal, og om den skal indgå i en kommende erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Fjord og Vejle Ådal.

Arbejdet skal ske i tæt dialog med lodsejerne, og målet er i fællesskab at formulere en erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Fjord og Vejle Ådal.

- I vores erhvervspolitik har vi stor fokus på, at Vejle Kommune både skal sikre et godt erhvervsmiljø, være et godt sted at bo og udvikle vores smukke omgivelser. En erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Fjord og Vejle Ådal vil skulle understøtte alle tre mål, siger borgmester Arne Sigtenbjerggaard.

- Det er vores vurdering, at der ligger rigtig mange muligheder for at løfte en positiv udvikling både for lodsejere, vores andre erhvervsdrivende i ådalen, vores borgere og for naturen i en nationalpark, siger borgmester Arne Sigtenbjerggaard, Vejle Kommune.

- Men en nationalpark kan ikke realiseres uden lodsejernes opbakning. Samtidig er det lodsejerne, der har mest på spil. Derfor har vi besluttet at sætte gang i en proces, som skal munde ud i en erhvervs- og udviklingsstrategi. Den skal sikre erhvervene gode fremtidsmuligheder samtidig med, at vi får bedre natur og flere oplevelser.

- Drøftelserne sker i arbejdsgrupper med repræsentanter for skovbrug, dambrug og landbrug og andre naturbaserede erhverv. Hvis resultatet er positivt, inviterer vi efterfølgende andre interessenter med i processen siger Arne Sigtenbjerggaard. Sonderinger hos lodsejerne

- Da det er lodsejerne, en eventuel nationalpark vil få størst betydning for, har vi holdt en række sonderende møder med repræsentanter for lodsejere, der bor i området, fortæller Søren Peschardt, viceborgmester og formand for Natur- og Miljøudvalget. Lodsejere og repræsentanter for erhvervene i området er bl.a. blevet spurgt om, hvad de ser af muligheder, og hvad de har af bekymringer, hvis de kom til at bo ved eller i en nationalpark.

- Og de er specielt bange for de bindinger, der evt. kan komme i en nationalpark, men de kan også se, at det kan give dem en række nye muligheder, siger Søren Peschardt.

- Nu går vi i dialog med lodsejerne og spørger dem, om de vil være med til at formulere en erhvervs- og udviklingsstrategi for Vejle Fjord og Vejle Ådal. Vi vil så sammen prøve at afdække muligheder og problemer ved at blive en natur- eller nationalpark. - Men for at en nationalpark kan realiseres, skal forligskredsen bag nationalparkforliget give tilsagn. Den del af processen er vi slet ikke begyndt på endnu, siger Søren Peschardt.

Der er opsat en række præmisser for erhvervs- og udviklingsstrategien:

  • Udviklingen af Vejle Ådal / Vejle Fjord skal ske uden at begrænse erhvervslivets udvikling, men gerne skabe nye udviklingsmuligheder.
  • Udviklingen af Vejle Ådal / Vejle Fjord skal ske i nært samarbejde med landbrug, skovbrug, dambrug og andre naturbaserede erhverv.
  • Udviklingen af Vejle Ådal / Vejle Fjord skal ske i tæt dialog og samarbejde med alle lokale interessenter.
  • Området Vejle Ådal / Vejle Fjord rummer potentialer under overskrifterne ’livskvalitet’ og ’oplevelsesøkonomi’, som Vejle Kommune ønsker at udvikle.
  • Nationalpark for Vejle Ådal / Vejle Fjord er kun ét af flere scenarier.
  • Vejle Ådal / Vejle Fjords potentialer ligger især indenfor vand, natur, geologi, kulturhistorie, oldtidshistorie, friluftsliv, sundhed, formidling, naturbaserede erhverv, turisme, lokale producenter og lokale samfund og i at skabe gode rammer for bosætning og virksomheder med grøn profil.